Legendary Revo is now available in Poland

09.01.2023

REVO ALCO ENERGY™ is a ready-to-drink alcohol-energy cocktail containing natural juices, caffeine, vitamin complex, as well as natural extract of guarana and damiana. The REVO trademark was created in Ukraine in 2007 by the New Products Group.

Can: 0.5 l

Strength: 8.0-8.5%

Types of drink presented in Poland

REVO classic

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Where in Poland you can buy REVO?

AT THE LINK you can find an up-to-date list of outlets in Poland where you can buy the drink.

Design

The star is an invariable element of REVO design. Just like the slogan “One shot – one hit”, they are recognizable and already iconic parts of the brand.

At the same time, the beverage can has always been and is an area for design experiments. The company regularly releases limited versions of REVO, dedicated to situations and trends, responding to the request of the target audience and public needs.

On every package of REVO cocktails there is a sign of the social initiative “Consume responsibly the purpose of which is to reduce the risks of irrational consumption of drinks by non-target groups of consumers, to popularize the culture of reasonable consumption of drinks, which include alcohol and caffeine-containing products, to increase consumer awareness of recommended rates of consumption of such product categories.

Recommendations for use

According to the experts of the European Food Safety Agency (EFSA), the following dosages of caffeine per day are considered moderate: up to 400 mg for adults (this dose is determined based on the calculation of 5.7 mg/kg of body weight of an adult). On average, a non-alcoholic energy drink contains 70-90 mg of caffeine – a fifth of the daily norm (in a cup of espresso – ~ 110 mg)

High caffeine content (30 mg (mg)/100 ml (ml)). It is forbidden to use by children under 18 years of age, pregnant and lactating women, elderly persons, persons who are particularly sensitive to individual components of the drink, who suffer from increased excitability, insomnia, heart failure, hypertension and exacerbations of chronic diseases, and persons who have medical conditions. or professional contraindications to the consumption of alcoholic beverages, as well as to persons driving vehicles.

Sale to persons under the age of 18 is prohibited. It is not allowed to drink more than 500 ml (ml) per day. Store and transport at temperatures from 1˚С to 25˚С and relative air humidity no more than 85% without direct sunlight.

The production batch number, production date and “use by” date are indicated on the bottom of the can.
IT IS RECOMMENDED TO COOL BEFORE USING!

The mailbox for contacting consumers in Poland is in_poland@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO ALCO ENERGY™ to gotowy do spożycia koktajl energetyczny alkoholowy zawierający naturalne soki, kofeinę, kompleks witamin oraz naturalny ekstrakt z guarany i damiany. Znak towarowy REVO został zarejestrowany w Ukrainie w 2007 roku przez Grupę Kapitałową „Nowe produkty”.

Puszka: 0,5 l

Moc: 8,0-8,5%

Rodzaje napoju, dostępne w Polsce

REVO Classic

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Gdzie w Polsce można kupić REVO?
KLIKAJĄC W LINK, znajdziesz aktualną listę punktów sprzedaży w Polsce, w których można kupić napój

Designe

Gwiazda to niezmienny element designu REVO. Podobnie jak hasło „One shot – one hit” jest rozpoznawalnym i kultowym już elementem marki.
Tymczasem puszka zawsze była i jest obiektem eksperymentów designerskich. Firma regularnie wydaje limitowane wersje REVO, poświęcone wydarzeniom i trendom, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu grupy docelowej i oczekiwaniom społecznym.

Każde opakowanie koktajli REVO zaopatrzone jest w znak inicjatywy społecznej „Spożywaj rozsądnie”, której celem jest ograniczenie ryzyka nieracjonalnego spożywania napojów przez niedocelowe grupy konsumentów, popularyzacja kultury rozsądnego spożywania napojów, zawierających alkohol, a także produktów, zawierających kofeinę, podniesienie poziomu wiedzy konsumentów na temat zalecanych norm spożycia tych kategorii produktów.

Zalecenia dotyczące spożycia

Zdaniem ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) bezpieczna dzienna dawka kofeiny wynosi: do 400 mg dla osoby dorosłej (dawka jest obliczana wg. wzoru: 5,7 mg/kg masy ciała osoby dorosłej). Bezalkoholowy napój energetyczny zawiera średnio 70-90 mg kofeiny, czyli jedną piątą dziennej normy (w filiżance espresso znajdziemy ok. 110 mg)

Wysoka zawartość kofeiny (30 mg/100 ml)). Zabrania się spożywania przez dzieci w wieku poniżej 18 lat, kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby starsze, osoby szczególnie wrażliwe na poszczególne składniki napoju, cierpiące na nadpobudliwość, bezsenność, niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, osoby z zaostrzeniem chorób przewlekłych, osoby, które mają przeciwwskazania zdrowotne lub zawodowe do spożywania napojów alkoholowych, a także osoby prowadzące pojazdy.

Zabrania się sprzedaży osobom w wieku poniżej 18 lat. Ilość spożytego napoju w ciągu doby nie powinna przekraczać 500 ml. Przechowywać i transportować w temperaturze od 1˚С do 25˚С i w warunkach wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 85%. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

Numer partii produkcyjnej, data produkcji i termin przydatności do spożycia są podane na dnie puszki.

PRZED SPOŻYCIEM ZALECA SIĘ SCHŁODZIĆ!

Email do kontaktu z konsumentami w Polsce in_poland@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO  — українська торговельна марка напоїв, яка була створена Групою Компаній «Нові продукти» в 2007 році.

REVO випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л. Вміст спирту 8,5 % об.

До складу REVO входять в тому числі таки інгредієнти як натуральні соки, кофеїн, таурин, екстракт гуарани та даміани, натуральні ароматизатори.

Різновиди напою, представлені в Польщі

REVO класика

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Де можна в Польщі придбати REVO?

ЗА ПОСИЛАННЯМ ви можете знайти актуальний перелік торгових точок в Польщі, де ви можете купити напій.

Дизайн

Банка напою завжди була і є площиною для дизайнерських експериментів. Компанія регулярно випускає лімітовані версії REVO, присвячені  різним сучасним трендам серед молоді, а також відгукуючись на запит цільової аудиторії. Є такі елементи як, наприклад, зірка, яка разом з написом-гаслом «One shot – one hit» протягом всього часу існування бренду є незмінним, впізнаваним та улюбленим елементом дизайну.

Бренд REVO експортується в такі країни світу як Польща, Чехія, Румунія, Молдова, Болгарія, Вірменія та інші. На кожній упаковці коктейлів REVO розміщується знак cоціальної ініціативи «Споживай розумно», метою якої є зниження ризиків нераціонального споживання напоїв нецільовими групами споживачів, популяризація культури розумного споживання напоїв, до складу яких входить алкоголь, а також кофеїновмісних продуктів, підвищення обізнаності споживачів про рекомендовані норми споживання таких категорій товару.

Рекомендації щодо вживання

За оцінками експертів Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA), помірними вважаються такі дозування кофеїну на добу: до 400 мг для дорослих (така доза визначається з розрахунку 5,7 мг/кг маси тіла дорослої людини). В середньому, в безалкогольному енергетичному напої міститься 70-90 мг кофеїну — п’ята частина денної норми (в чашці еспресо — ~ 110 мг)

Високий вміст кофеїну (30 мг (mg)/100 мл (ml)). Заборонено вживати дітям до 18 років, вагітним і годуючим жінкам, особам літнього віку, особам, особливо чутливим до окремих компонентів напою, які страждають підвищеною збудливістю, безсонням, порушенням серцевої діяльності, гіпертонічною хворобою та при загостреннях хронічних захворювань, та особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв, а також особам, що керують транспортними засобами.

Продаж особам, які не досягли 18 років – заборонено. Не допускається вживання напою більше, ніж 500 мл (ml) на добу. Зберігати і транспортувати за температури від 1˚С до 25˚С та відносній вологості повітря не більше 85 % без попадання прямих сонячних променів.

Номер партії виробництва, дата виробництва  та дата “вжити до” вказані на дні банки.

ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ БАЖАНО ОХОЛОДИТИ!

Поштова скринька для зв’язку зі споживачами в Польщі – in_poland@newproducts.com