Legendary Revo is now available in Bulgaria

09.01.2023

REVO ALCO ENERGY™ is a ready-to-drink alcohol-energy cocktail containing natural juices, caffeine, vitamin complex, as well as natural extract of guarana and damiana. The REVO trademark was created in Ukraine in 2007 by the New Products Group.

Can: 0.5 l

Strength: 8.0-8.5%

Types of drink presented in Bulgaria

REVO classic

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Where in Bulgaria you can buy REVO
?

AT THE LINK you can find an up-to-date list of outlets in Bulgaria where you can buy the drink.

Design

The star is an invariable element of REVO design. Just like the slogan “One shot – one hit”, they are recognizable and already iconic parts of the brand.

At the same time, the beverage can has always been and is an area for design experiments. The company regularly releases limited versions of REVO, dedicated to situations and trends, responding to the request of the target audience and public needs.

On every package of REVO cocktails there is a sign of the social initiative “Consume responsibly“, the purpose of which is to reduce the risks of irrational consumption of drinks by non-target groups of consumers, to popularize the culture of reasonable consumption of drinks, which include alcohol and caffeine-containing products, to increase consumer awareness of recommended rates of consumption of such product categories.

Recommendations for use

According to the experts of the European Food Safety Agency (EFSA), the following dosages of caffeine per day are considered moderate: up to 400 mg for adults (this dose is determined based on the calculation of 5.7 mg/kg of body weight of an adult). On average, a non-alcoholic energy drink contains 70-90 mg of caffeine – a fifth of the daily norm (in a cup of espresso – ~ 110 mg)

High caffeine content (30 mg (mg)/100 ml (ml)). It is forbidden to use by children under 18 years of age, pregnant and lactating women, elderly persons, persons who are particularly sensitive to individual components of the drink, who suffer from increased excitability, insomnia, heart failure, hypertension and exacerbations of chronic diseases, and persons who have medical conditions. or professional contraindications to the consumption of alcoholic beverages, as well as to persons driving vehicles.

Sale to persons under the age of 18 is prohibited. It is not allowed to drink more than 500 ml (ml) per day. Store and transport at temperatures from 1˚С to 25˚С and relative air humidity no more than 85% without direct sunlight.

The production batch number, production date and “use by” date are indicated on the bottom of the can.

IT IS RECOMMENDED TO COOL BEFORE USING!

The mailbox for contacting consumers in Bulgaria is  in_bulgaria@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO ALCO ENERGY™ е готов за пиене алкохолен енергиен коктейл, съдържащ натурални сокове, кофеин, витаминен комплекс, както и натурален екстракт от гуарана и дамиана. Търговската марка REVO е създадена в Украйна през 2007 г. от Групата компании „Нови продукти“.

Кен: 0,5 л

Алкохол: 8,0-8,5%

Разновидности на напитките, представени в България

REVO класика

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Къде можете да купите REVO в България?

ТУК можете да намерите актуалния списък на търговските обекти в България, от които можете да закупите напитката.

Дизайн

Звездата е постоянен елемент в дизайна на REVO. Подобно на слогана „One shot – one hit“, те са разпознаваеми и вече емблематични части от марката.

В същото време кенчето на напитката винаги е било и е елемент за дизайнерски експерименти. Компанията редовно пуска лимитирани версии на REVO, посветени на ситуации и тенденции, в отговор на търсенето на целевата аудитория и социалните нужди.

Върху всяка опаковка на коктейлите REVO има знак за социалната инициатива “Консумирай разумно”, която има за цел да намали рисковете от неразумна консумация на напитки от нецелеви групи потребители, да насърчи културата на разумна консумация на напитки, съдържащи алкохол и кофеинови продукти, да повиши осведомеността на потребителите за препоръчителните норми на консумация на тези категории стоки.

Препоръки за консумация

Според експертите на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), следните дози кофеин на ден се считат за умерени: до 400 мг за възрастни (тази доза се определя в размер на 5,7 мг/кг телесно тегло на възрастен човек). Една безалкохолна енергийна напитка съдържа средно 70-90 мг кофеин, т.е. една пета от дневната норма (в чаша еспресо около 110 мг).

Високо съдържание на кофеин (30 mg/100 ml). Забранено е за деца под 18 години, бременни и кърмещи жени, възрастни хора, лица, особено чувствителни към някои компоненти на напитката, страдащи от повишена възбудимост, безсъние, сърдечни смущения, хипертония и обостряне на хронични заболявания, както и лица с медицински или професионални противопоказания за употреба на алкохолни напитки, а също и лица, управляващи превозни средства.

Продажбата на лица под 18-годишна възраст е забранена. Не консумирайте повече от 500 мл на ден. Съхранявайте и транспортирайте при температура от 1˚С до 25˚С и относителна влажност не повече от 85%, на защитено от слънчева светлина място.

Партидният номер, датата на производство и срокът на годност са посочени на дъното на кена.

НАЙ-ДОБРЕ ДА СЕ СЕРВИРА ОХЛАДЕН.

Пощенска кутия за комуникация с потребителите в България: in_bulgaria@newproducts.com

______________________________________________________________________

REVO  — українська торговельна марка напоїв, яка була створена Групою Компаній «Нові продукти» в 2007 році. До складу REVO входять в тому числі таки інгредієнти як натуральні соки, кофеїн, таурин, екстракт гуарани та даміани, натуральні ароматизатори.

REVO випускається в алюмінієвій банці об’ємом 0,5 л. Вміст спирту 8,5 % об.

Різновиди напою, представлені в Болгарії

REVO класика

REVO Cherry

REVO Bitter Lemon

Де можна в Болгарії придбати REVO?

ЗА ПОСИЛАННЯМ ви можете знайти актуальний перелік торгових точок в Болгарії, де ви можете купити напій.

Дизайн

Банка напою завжди була і є площиною для дизайнерських експериментів. Компанія регулярно випускає лімітовані версії REVO, присвячені  різним сучасним трендам серед молоді, а також відгукуючись на запит цільової аудиторії. Є такі елементи як, наприклад, зірка, яка разом з написом-гаслом «One shot – one hit» протягом всього часу існування бренду є незмінним, впізнаваним та улюбленим елементом дизайну.

Бренд REVO експортується в такі країни світу як Польща, Чехія, Румунія, Молдова, Болгарія, Вірменія та інші. На кожній упаковці коктейлів REVO розміщується знак cоціальної ініціативи «Споживай розумно», метою якої є зниження ризиків нераціонального споживання напоїв нецільовими групами споживачів, популяризація культури розумного споживання напоїв, до складу яких входить алкоголь, а також кофеїновмісних продуктів, підвищення обізнаності споживачів про рекомендовані норми споживання таких категорій товару.

Рекомендації щодо вживання

За оцінками експертів Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA), помірними вважаються такі дозування кофеїну на добу: до 400 мг для дорослих (така доза визначається з розрахунку 5,7 мг/кг маси тіла дорослої людини). В середньому, в безалкогольному енергетичному напої міститься 70-90 мг кофеїну — п’ята частина денної норми (в чашці еспресо — ~ 110 мг)

Високий вміст кофеїну (30 мг (mg)/100 мл (ml)). Заборонено вживати дітям до 18 років, вагітним і годуючим жінкам, особам літнього віку, особам, особливо чутливим до окремих компонентів напою, які страждають підвищеною збудливістю, безсонням, порушенням серцевої діяльності, гіпертонічною хворобою та при загостреннях хронічних захворювань, та особам, які мають медичні чи професійні протипоказання до вживання алкогольних напоїв, а також особам, що керують транспортними засобами.

Продаж особам, які не досягли 18 років – заборонено. Не допускається вживання напою більше, ніж 500 мл (ml) на добу. Зберігати і транспортувати за температури від 1˚С до 25˚С та відносній вологості повітря не більше 85 % без попадання прямих сонячних променів.

Номер партії виробництва, дата виробництва  та дата “вжити до” вказані на дні банки.

ПЕРЕД ВЖИВАННЯМ БАЖАНО ОХОЛОДИТИ!

Поштова скринька для зв’язку зі споживачами в Болгарії in_bulgaria@newproducts.com